دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : زهره   طباطبائیان نیم آورد

پست الکترونیکی : z-tabatabaian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : بیوشیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تغذیه

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/7/01

زهره طباطبائیان نیم آورد

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

^